Altijd minder

 

Het steeds-MINDER-beleid: u krijgt steeds MINDER

Als NVA-er is de burgemeester van Voeren een onbetwiste kampioen in de manipulatieve communicatie. Nu al is hij ons psychologisch aan het voorbereiden op de rake klappen die we gaan krijgen door zijn budget en zijn meerjarenplan in het teken van zgn. soberheid: “niet alleen moeten we de buikriem aanhalen, we gaan warempel onze laatste broeksknopen moeten inleveren!!!”.

Onze Voerense dorpen kunnen prat gaan op een rijk verleden, met al in het jaar 878 een schriftelijke verwijzing naar een pallatium in ’s-Gravenvoeren, op “een plaats genaamd Furonis”; eeuwenlang hebben de inwoners van die dorpen, onze voorouders, goederen in de vorm van gemeentelijk erfgoed opgespaard: bossen, velden en weilanden, gemeentelijke gebouwen (gemeentehuizen, scholen, woningen, …), bruggen, wegen enz. In 2001 kwamen acht mensen van Voerbelangen aan de macht. En wel, zij zouden geschiedenis schrijven. In hun onmetelijke verwaandheid achtten zij zich zelf zo belangrijk dat dachten zich te kunnen permitteren al die opgestapelde rijkdom te verpatsen, onder het gefantaseerde voorwendsel van een te hoge schuldenlast. Alleen al de 264 ha bos brachten 5.500.518 € in het laatje. Daarbij kwamen nog een reeks gebouwen, met als laatste het OCMW-gebouw in Moelingen. Om het tableau van hun trofeeën – of liever: hun DIEFSTALLEN- compleet te maken ontbreken nog slechts: één huis in Remersdaal en het vroegere gemeentehuis van Sint-Martens-Voeren, vestiging van het Franstalige schooltje.

Met al dat geld pretendeerden zij, de zelfuitgeroepen financiële genieën, 10 jaar lang wonderen te verrichten. Wij kijken alleen naar de feitelijke cijfers en dan zijn de resultaten allesbehalve geniaal te noemen.


Kan het duidelijker? In de jaarrekening van het jaar 2000 stonden de personeelskosten op 613.473 €. Het budget voor 2014 voorziet een slordige 2.009.847 € om het nieuwe Mexicaanse leger van de gemeente Voeren te bekostigen. Ruim drie keer zoveel in een tiental jaren! En daar zitten de personeelskosten voor de gemeentepolitie nog niet in. En de gemeente Voeren geeft ook geen cent uit voor het rusthuis of voor onderwijs.

Ook werd een eigen brandweerkorps opgericht. U weet wel: “wat we zelf doen, doen we beter”. Het Vlaamse Voeren moest dus bevrijd worden van die vieze Waalse brandweermannen uit Herve en de amper 4000 Voerenaren moesten persé een eigen brandweer krijgen. Intussen heeft de provincie Luik nog een kazerne met professionele brandweermannen geopend in Hermalle-sous-Argenteau.

Een beleid gericht op prestige, op bling-bling, te financieren met nieuwe leningen en nu, 10 jaar later, zitten we met de gebakken peren: BESPARINGEN en “STEEDS-MINDER-beleid”.

Nu moet dus bespaard worden. De levensstijl van de gemeente, steun en subsidies voor bevriende clubjes, alles moet omlaag en, bij gebrek aan een echte economische visie op langere termijn, moeten alle burgers maar flink opdokken.

Alles voor het toerisme

Sinds 30 jaar spitsen de Vlaamse volksgroep van Voeren en haar politieke partij Voerbelangen de hele economie toe op het toerisme en niets anders.

De landbouw, de transportfirma’s, de KMO’s en de kleinschalige handel, daar blijft nauwelijks iets van over. De hele stedenbouwkundige aanpak richt zich voornamelijk op het toerisme. Het is overduidelijk: al die woonhuizen waar Voerense mensen woonden die onze bevolking lieten groeien, die onze economie levendig hielden en die onze cultuur- en sportvereniging bemanden, daar leven thans geen inwoners meer. Die zijn er alleen nog om occasionele toeristen te herbergen.

De flamingantische anti-Franstaligen politiek heeft haar doel bereikt: honderden autochtone Franstalige inwoners hebben de gemeente verlaten, uit walging voor de respectloze pesterijen die ze moesten ondergaan. Wat overblijft is: LEEGTE. Doordat de flamingantische bestuursmeerderheid al even intolerant is tegenover Franstaligen uit buurgemeenten, zakken ook nog maar nauwelijks inwoners uit Wallonië naar Voeren af. En dan maar krokodillentranen huilen over het TRAGISCHE DOODBLOEDEN van Voeren…

Wel kan de gemeente wat geld gaan halen bij degenen die van het toerisme leven, maar dezen krijgen daar steeds MINDER voor terug:

-Geen kerst- of eindejaarsverlichting meer;

-Van Voerense bloemendorpen is geen sprake;

-Evenmin van openbare muziekevenementen in de zomer;

-Te weinig picknickplaatsen en speelplaatsen voor kinderen;

-Parkeerproblemen in de dorpen;

-Mobiliteitsproblemen in de dorpskernen;

  1. -   De politie flitst dat het een lieve lust is, ook op zondagmiddag, wanneer de toeristen rustig terug naar huis rijden.


Jarenlang hebben ze geklungeld rond het KMO-park in ’s-Granvenvoeren. Twee van de drie terreinen zijn intussen aangekocht, het gewestplan is aangepast en een hoop geld is over de balk gegooid. En wat kondigen ze nu opeens aan? Ze willen de hele boel opdoeken. Door al het getreuzel moesten verschillende bestaande KMO’s uit Voeren vertrekken en zich in een buurgemeente gaan vestigen.
Wel blijft men veel geld (van u en ons) uitgeven om de inwoners van de Boomstraat te onteigenen, met het oog op de realisatie van de natte droom van de burgemeester: een verbinding creëren tussen “zijn” gemeentehuis, “zijn” Kursaal en “zijn” provinciale school!

Ze doen niets voor de tewerkstelling van onze jongeren morgen, ze geloven zeker niet meer aan een mogelijke economische ontwikkeling, maar ze blijven vastklampen aan hun droom om van Voeren een indianenreservaat voor toeristen te maken.

Hopelijk houdt u van de smaak van pinda’s, want morgen zijn wij allemaal, in de gemeentelijk circus, de apen die door de toeristen op peanuts getrakteerd worden.


Voerbelangen heeft ook een steeds-MEER-beleid: u betaalt steeds MEER.

-MEER belastingen;

-De personenbelasting wordt met +1% verMEERderd, tot 7,5%;

-Een spiksplinternieuwe extra belasting voor alle gezinnen: +50 €;

-Een belasting van 250 € op de niet-bebouwde bouwgronden;

-Op de begraafplaatsen wordt de prijs van concessies verMEERderd;

-VerMEERdering van de prijs van het afleveren van administratieve stukken: +2 € voor een identiteitskaart, +5 € voor een rijbewijs, 50 € per stedenbouwdossier;

-Trouwen kost u voortaan 25 € door de week en 100 € op zaterdag;

-De prijs van het houthakselen wordt verMEERderd;

-De aankoop- en bouwpremies gaan omlaag: 1000 € voor een appartement en 2000 € voor een huis. En MINDER voor u = MEER voor de gemeente;

-De subsidies voor het verbeteren van zalen en jongerencentra op het vlak van geluidsbeperking en brandveiligheid worden afgeschaft. En idem dito: MINDER voor u = MEER voor de gemeente;

-De belastingen op massamanifestaties worden verMEERderd;

-…

De grijze druk.

Laten we even stilstaan bij de jongste twee zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn, op 27 november 2013 en 17 december 2013.

Op 26 november citeert de voorzitter (Voerbelangen) een studie van DKV (Deutsche Krankenversicherung) met prognosecijfers voor onze gemeente: van de 60-plussers zal 20% probleemloos rondkomen, 20% zal financieel in een “gevoelige” zone zitten en maar liefst 60% zal echt in de penarie zitten.

In duidelijke taal: in de komende jaren heeft een zeer groot gedeelte van de 60-plussers met reële financiële problemen te kampen!

Op 17 december moest over belangrijke punten met betrekking tot de financiering voor de volgende jaren gestemd worden. Daar kregen we inzage in het “meerjarenplanvoor de jaren 2014 tot 2019”. In de commentaren en analyses (die betrouwbaar zijn, want ze komen van de FOD Economie) vinden we de volgende informatie:

Op 1 juni 2008 was 23% van de Voerense bevolking ouder dan 60 jaar, en 18,5% ouder dan 65 jaar.

De categorie van de 0-19 jarigen gaat constant achteruit:

-In 2002 waren 1018 Voerenaars tussen 0 en 14 jaar;

-In 2012 waren nog slechts 802 Voerenaars tussen 0 en 14 jaar.

Voeren wordt dus een steeds oudere gemeente. Volgens onbetwistbare statistieken gaat Voeren allengs meer ouderen tellen dan het gemiddelde van Limburg en het Vlaamse Gewest. Het rapport van het ministerie stelt dan ook zeer terecht dat de gemeente Voeren voor de toekomst rekening zal moeten houden met die prognoses.

Niet alleen is de vergrijzing fenomenaal, de evolutie van de algemene bevolking is ronduit catastrofaal:

-In 2000 telde Voeren nog 4315 inwoners;

-In 2010 was het inwonersaantal teruggevallen op  4194;

-In 2012 op 4115

  1. -   Voor 2020 is de prognose van de demografen dat onze gemeente nog maar 3712 inwoners zal tellen.

Dat betekent dus een verlies van 600 inwoners in 20 jaar tijd, terwijl alle omringende gemeenten een toename van hun bevolking kennen. De evolutie van de Belgische bevolking van Voeren is nog erger: die is tussen 1 januari 2001 en 1 augustus 2012 teruggevallen van 3491 inwoners tot 2995, dit is haast 500 Belgen minder, een verlies van bijna 14% in 11 jaar tijd.

Die rampzalige evolutie is natuurlijk geen toeval. Het is allemaal het gevolg van bewuste keuzes die de Vlaamse bezetters sinds jaar en dag gemaakt hebben. Neem Remersdaal. Dat was vroeger een bloeiend dorp met vele grote gezinnen, maar het was te Waalsgezind (in 1962 opteerde maar liefst 96% van de Remersdalers voor de provincie Luik). Remersdaal moest dus dood. Zowat de hele jeugd heeft het dorp moeten verlaten en de bevolking is bijna met de helft verminderd.

In 2020 vertegenwoordigen de 60+plussers 30% van de Voerense bevolking, dit is 7% meer dan in 2010. Met telkens daartegenover natuurlijk een drastische afname van de jongeren tussen 0 en 19 jaar. Het risico dat we te maken krijgen met een omgekeerde leeftijdspiramide (meer ouderen dan jongeren) wordt steeds pregnanter.


Constatering

De Voerense bevolking veroudert en vernieuwt zich niet. Twee oorzaken springen in het oog: enerzijds werd een uiterst strenge ruimtelijke ordening gehanteerd (om te beletten dat Franstalige jongeren tegen een schappelijke prijs een woning in Voeren zouden kunnen bemachtigen) en anderzijds wordt de Vlaamse taalpolitiek steeds intoleranter (circulaires, wooncode, e.d.m.). Sommige ziekelijke geesten vinden dat misschien prettig, maar het zorgt wel voor een onherstelbare destabilisering van de demografische balans in onze gemeente.


Terug naar de raadszitting van 17 december 2013

Een van de belangrijke agendapunten betrof de steun aan ouderen in een rusthuis.

Totnogtoe kreeg elke oudere in het rusthuis in Voeren een OCMW-steun van 5,50 € per dag, d.i. ± 165 € per maand, of ± 495 € per trimester.

Hier ook wordt de OCMW-bestuursmeerderheid van Voerbelangen door de burgemeester onder druk gezet om te besparen (zie verder over de redenen van die besparingen) en ze stellen dus een nieuw reglement voor: in plaats van 495 €, nog slechts 200 € per trimester. Dat is een drastische vermindering van praktisch 60% en het wordt allemaal afhankelijk van een sociaal onderzoek waarvan de objectieve criteria moeilijk te bepalen zijn, alsook van een voorwaarde van 10-jarige domiciliëring in Voeren, enz.


Voor de gekozenen van RAL is dit een onaanvaardbare beslissing, ook al omdat de door het gemeentebestuur opgedrongen besparingen vastliggen voor de komende jaren. De financiering door de gemeente blijft ongeveer identiek van 2014 tot 2019, nl.:

-In 2014  433.000 €

-In 2015 : 429.000 €

-In 2016  442.000 €

-In 2017  439.000 €

-In 2018  456.000 €

-In 2019  470.000 €

Hierboven hebben we al gewezen op de rampzalige verpaupering die in de volgende jaren bij onze ouderen zal toeslaan en op de noodzaak om daarbij de passende maatregelen te voorzien. Wel, hoe anticipeert Voerbelangen op die aangekondigde ramp? Ze blokkeren ongeveer de middelen voor 6 jaar. Is dat het beweerde gezond bestuur?

Vanzelfsprekend zullen wij nooit accepteren dat de ouderen het gelag betalen voor het groteske financiële beleid sinds 2001. Onze ouderen mogen niet het slachtoffer worden van de knettergekke investeringen van de gemeente (hyperkwistige aanwerving van personeel, een containerpark voor 4000 inwoners, een brandweer voor 4000 mensen, enz.), waarvan de lasten, zoals elk normaal mens kon voorzien, in de toekomst totaal uit de hand zullen lopen.

Het zijn allemaal zuiver antisociale maatregelen, die wij nooit zullen aanvaarden.

Ik heb overigens de OCMW-voorzitter daarover aangesproken. Ik kan namelijk niet begrijpen dat hij, die zich graag als een sociaal bewogen arts ziet, zulk beleid goedkeurt, een beleid dat duidelijk geïnspireerd is door de antisociale dogma’s van de NVA. Hij veinsde een woedeaanval, maar in feite is hij vooral razend op zichzelf, omdat hij als goede christen en als eerlijk mens toch niet de moed heeft om zich te verzetten tegen de vroegere verkwistingsrage en de huidige, daaruit voortvloeiende besparingen van de burgemeester. Als ontgoochelde ex-CVP-er is de burgemeester nu een overgelopen NVA-er die alleen tracht in de gratie te vallen bij zijn ultranationalistische leermeesters Peumans, Bourgeois en De Wever. Een triest carrièreplan, maar ja, wat zou je al niet doen als je, na eerst je eigen partij verraden te hebben, opnieuw een mooi postje wil bemachtigen, ter vervanging van het pluche van niet-verkozen (gecoöpteerde) senator dat je cadeau kreeg voor goede dienstverlening aan het nationalistische Vlaanderen!


Ook de jongeren delen in de klappen van de “austeriteit”.

Voor abonnementen op het openbaar vervoer betaalde de gemeente tot nu toe 30 € per jaar terug aan personen beneden de 25 jaar en 20 € aan personen boven de 25. Volgens het nieuwe reglement van de bestuursmeerderheid wordt de steun vanaf 1 januari 2014 onderworpen aan een sociale enquête en het wordt nooit meer dan ¼ van het maximumtarief van het abonnement, enz. Kortom, veel administratieve rompslomp en doorgedreven regelneverij. Wat zal dat opbrengen? Reken maar uit. Het vroegere budget voorzag 6000€, en dat bedrag wordt nu teruggebracht op 2000€. Dus 4000€ bespaard? Vergeet het maar. In feite werd in 2013 maar 2093 € echt uitgegeven en dat wordt nu teruggebracht tot 2000€. Tegenover al die rompslomp staat dus een besparing van welgeteld 93,00 €!


Wie nu nog niet inziet dat Voerbelangen één groot zootje pretentieuze amateurs is, die is stekeblind.

Als econoom kan ik zeggen dat ik helemaal niet verrast ben door wat nu gebeurt. De gemeente verrichtte “faraonische” investeringen, met name in domeinen zoals personeel, waar de lasten onvermijdelijk een exponentiële groei kennen. Tegelijk moest “men” weten dat er steeds meer gepensioneerden en steeds minder actieve jongeren zouden zijn en dat al die stijgende kosten door steeds minder dorpsgenoten zouden opgehoest moeten worden.

Vandaar o.m. de verhoging van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van 6,5% naar 7,5%.

Alle signalen staan op oranje, heel binnenkort op rood, want de financiële afgrond ligt voor ons.

Als leraar Frans kent de heer Broers het gezegde “le ridicule ne tue pas”. Hij durfde het dan ook aan zich Martin Luther King te wanen en op een gemeenteraad te verklaren: “I have a dream”.

Die droom, die overigens alleen zijn eigen dorp ’s-Gravenvoeren ten goede komt, dreigt uit te draaien op een regelrechte nachtmerrie.

De huidige situatie is een prachtige illustratie van “De krekel en de mier”. In 2001 werden alle kroonjuwelen, het onroerende erfgoed dat door ettelijke generaties van goede Voerense burgers en bestuurders werd opgebouwd, meedogenloos versjacherd. Toen profiteerde Voerbelangen van enkele jaren respijt om het geld als bezetenen te verspillen. En nu is het winter: er valt nauwelijks nog iets te verhaspelen. O wee de gemeente Voeren en haar bestuurders, als moeder Vlaanderen ooit de poenpomp stopzet.!

De vooruitzichten voor 2014 zijn allesbehalve opmonterend. Van Voerbelangen krijgen wij, inwoners van Voeren, een steeds-minder-beleid : met z’n allen krijgen we steeds minder. De gemeente zelf heeft recht op een steeds-meer-beleid: zij int steeds meer belastingen. Het is gewoonweg een beleid van leeghoofden en er staan ons gegarandeerd nog andere onaangename verrassingen te wachten in “BroersCity”!!!


Voor de groep RAL

Nico Droeven en José Smeets

Version française (texte original dans «Le Foron», 2014/1 - janvier 2014).