LES CANDIDATS RETOUR AUX LIBERTES POUR LES ELECTIONS COMMUNALES DU 8 OCTOBRE 2006   

RETOUR AUX LIBERTES - liste n° 9

RETOUR AUX LIBERTES

2 LISTES AU SERVICE DE TOUS LES FOURONNAIS
 

RETOUR AUX LIBERTES

2 LIJSTEN TEN DIENSTEN VAN ALLE VOERENAREN

Vous trouverez sur cette page la présentation des candidats « Retour aux Libertés » pour la Commune et le C.P.A.S. Composées de 11 femmes et de 12 hommes, nos listes témoignent non seulement de stabilité mais aussi d’une féminisation accrue, de diversité et de renouveau. Nos candidats, dont les plus jeunes ont 21 ans et le plus âgé 74 ans, sont représentatifs de toutes les couches sociales (étudiante, employés, universitaires, cadres, agriculteurs, indépendants, pensionnés,…) et de toutes les composantes culturelles fouronnaises. « Retour aux Libertés » présente en effet la seule vraie liste d’ouverture avec des candidats francophones, des candidats bilingues et des candidats d’origine hollandaise. L’esprit d’ouverture, de renouveau et de liberté, qui caractérise nos listes démontre non seulement le dynamisme mais aussi la tolérance et l’esprit démocratique dont a toujours fait preuve « Retour aux Libertés ». Nos listes multi-culturelles alliant expérience des anciens et vigueur des nouveaux ne pourront que vous séduire. Nos candidats sont là pour vous servir. Merci de leur accorder votre soutien.

 

 

Op deze bladzijde vindt u de voorstelling van de kandidaten « Retour aux Libertés » voor de Gemeente en voor het O.C.M.W. Met 11 vrouwen en 12 mannen vormen onze lijsten niet alleen een uitdrukking van stabiliteit maar ook van een versterkte feminisatie, verscheidenheid en hernieuwing. De jongste van onze kandidaten zijn 21 jaar, de oudste is 74. Ze zijn representatief voor alle sociale categorieën (studente, bedienden, academici, stafleden, landbouwers, zelfstandigen, gepensioneerden,…) en voor alle culturele componenten van de Voerense samenleving. « Retour aux Libertés » treedt naar voren met een verruimingslijst, de enige lijst die daadwerkelijk instaat voor openheid, met Franstalige kandidaten, tweetalige kandidaten en kandidaten van Nederlandse afkomst. De geest van openheid, van vernieuwing en vrijheid, die onze lijsten kenmerkt, weerspiegelt de dynamiek maar ook de verdraagzaamheid en de democratische geest waarvan « Retour aux Libertés » altijd blijk heeft gegeven. Onze multiculturele lijsten, waarin ervaring van de ouderen en wilskracht van de jongeren samengaan, zijn op maat geknipt om bij u in de smaak te vallen. Onze kandidaten zijn er om u te dienen. Wij danken u alvast voor de steun die u hun zult betuigen.

 

A LA COMMUNE - VOOR DE GEMEENTE  

1

José SMEETS
1, route de Mouland  -  3798 Fouron-le-Comte
1er candidat au Conseil communal

48 ans,époux de Nicole, papa de Michel, Didier et Sophie.

Responsable du service administratif d’une entreprise multinationale.

Echevin de 1983 à 1989,
Bourgmestre de 1995 à 2000,
Echevin de l’opposition de 2001 à 2006.

-----------------------------
1, Weg op Moelingen  -  3798 ’s-Gravenvoeren
1e kandidaat voor de Gemeenteraad

48 jaar, getrouwd met Nicole, papa van Michel, Didier en Sophie.

Verantwoordelijk voor de administratieve dienst van een multinational.

Schepen van 1983 tot 1989,
Burgemeester van 1995 tot 2000,
Schepen van de oppositie van 2001 tot 2006.

js

Après 3 mandats communaux à responsabilités, je me présente pour la 4e fois à votre suffrage. Une fois de plus, notre groupe vous proposera de défendre vos idées, votre opinion. Tout ce que fait la nouvelle majorité n’est certes pas mauvais mais il y a ici, à Fourons, des choses que nous ne pouvons pas accepter. Des projets à la pelle et parfois excessifs (nouvelles places communales par exemple) ont été lancés mais financés par une opération irresponsable et one shot : la vente des bois communaux, le patrimoine de nos ancêtres à la Région flamande. Cet argent a permis à cette nouvelle majorité de se lancer dans des projets tous azimuts et sans devoir compter.  Et après ? Quid  de notre statut de Francophones à Fourons ? Comme je l’ai écrit plusieurs fois, il fait bon vivre à Fourons MAIS… !!!
Si comme moi, vous trouverez que le MAIS a pris trop d’importance, vous soutiendrez notre liste électorale, une liste variée et résolument jeune. Nous avons des libertés à défendre.

 

Na 3 gemeentelijke mandaten met verantwoordelijkheden kom ik voor de 4de keer op. Eens te meer stelt onze groep u voor uw ideeën, uw opinies te behartigen. Van wat de nieuwe meerderheid verricht is alvast niet alles slecht, maar hier, in Voeren, gebeuren ook dingen die wij niet kunnen aanvaarden. Een overvloed aan - vaak excessieve - projecten (nieuwe gemeentepleinen bijvoorbeeld) werden gestart, maar ze werden gefinancierd door een onverantwoordelijke one shot operatie : alle gemeentebossen, d.i. het erfgoed dat we door onze voorvaderen toevertrouwd kregen, werden aan het Vlaamse Gewest verkocht. Het geld daarvan maakte het voor die nieuwe meerderheid mogelijk om projecten in alle richtingen te lanceren, zonder op de kleintjes te moeten letten. En later ? En wat met ons statuut van Franstaligen in Voeren? Zoals ik het al vaker schreef : het is lekker leven in Voeren, MAAR…!!!
Als u, zoals ik, vindt dat dit MAAR te grote proporties heeft aangenomen in Voeren, dan steunt u onze lijst, een gevarieerde en resoluut jonge lijst. Er vallen voor ons nogal wat vrijheden te verdedigen.

           

2

Vanessa TASSIN
36, rue du Village  -  3793 Teuven
2e candidate au Conseil communal

Je m’appelle Vanessa, j’ai 21 ans.

Je travaille en tant qu’intérimaire dans le secteur « secrétariat ».

-------------------------

36, Dorpsstraat  -  3793 Teuven
2de kandidaat voor de Gemeenteraad

Mijn naam is Vanessa, ik ben 21.

Ik werk als uitzendkracht in de sector « secretariaat ».

Vanessa Tassin

Je suis une battante, j’aime que les choses avancent vite et bien !  Je tiens toujours à arriver au bout de mes convictions !  Voilà pourquoi je me suis présentée sur la liste communale, en espérant pouvoir faire bouger certaines choses à Fourons ; essayer d’améliorer le quotidien de tous et répondre à vos demandes !
Mais pour cela, j’ai besoin de vous, de vos votes et de votre soutien !

 

Ik ben een vechtster, ik zie de dingen graag snel en goed vooruitgaan !  Ik wil mijn overtuigingen altijd tot het uiterste doorzetten !  Daarom ben ik op de gemeenteraadslijst opgekomen, om te proberen sommige dingen in Voeren in beweging te zetten ; om te proberen het alledaagse leven van allen te verbeteren en uw verwachtingen te helpen inlossen !
Daartoe heb ik u, uw stemmen en uw steun nodig !

           

3

Benoît HOUBIERS

71, rue du Village  -  3791 Rémersdael
3e candidat au Conseil communal

27 ans.

Technicien dans une entreprise de réparation informatique à Gronsveld (Pays-Bas)

-------

71, Dorpsstraat  -  3791 Remersdaal
3de kandidaat voor de gemeenteraad

27 jaar.

Technicus in reparatiebedrijf voor informatica in Gronsveld (Nederland).

 

Benoît Houbiers

Entré au conseil communal il y a six ans, j’ai pu mesurer le mépris de certains conseillers de la majorité. Les plus bavards d’entre eux ont laissé entendre que les Francophones n’avaient qu’à s’adapter au néerlandais ou quitter la commune. S’il est vrai que nous avons tout à gagner dans la connaissance des deux langues de la commune, il est vrai aussi que la perte de nos diversités culturelles serait dommageable pour tous. J’ai donc fait le choix de continuer à défendre l’intérêt de chacun de nos concitoyens. Quelle que soit la majorité, elle devra s’engager à défendre et à garantir les intérêts de la population minoritaire. Je pense sincèrement que seul notre groupe est capable de relever le défi.
Vivre dans une commune où la différence culturelle ne serait plus considérée comme un handicap ou un danger, mais comme un atout, est une richesse énorme. Imaginez l’immense chance que nous aurions d’être un jour un exemple de cohabitation harmonieuse entre deux communautés linguistiques différentes. Sur mon lieu de travail où Flamands, Wallons et Néerlandais travaillent ensemble, on est capable de travailler main dans la main pour en tirer un résultat positif. Alors pourquoi pas aux Fourons ? En y mettant, chacun, un peu du sien, on y arrivera.

 

Ik ben zes jaar geleden lid van de gemeenteraad geworden en daar heb ik de minachting van bepaalde raadsleden van de meerderheid kunnen waarnemen. Zij die geen blad voor de mond namen gaven ons te verstaan dat de Franstaligen zich maar moeten aanpassen aan het Nederlands, ofwel oprotten. Natuurlijk hebben wij alles te winnen bij de kennis van beide talen van de gemeente, maar het is ook zo dat het verlies van onze culturele diversiteit schadelijk zou zijn voor allen. Ik heb dus beslist om door te gaan met het behartigen van de belangen van elk van onze medeburgers. Welke meerderheid ook uit de bus komt, ze zal zich moeten inzetten om de belangen van de minderheid van de Voerenaars te verdedigen en te garanderen. Ik denk echt dat alleen onze groep die uitdaging aankan.
In een gemeente wonen waar de culturele diversiteit niet langer als een handicap of een gevaar beschouwd wordt, maar als een troef, dat is een enorme rijkdom. Stel u voor dat wij de fantastische kans hebben om ooit als toonbeeld te gelden voor het harmonieuze samenleven van twee verschillende taalgemeenschappen. Op de werkvloer in Gronsveld werken Vlamingen, Walen en Nederlanders samen en we zijn in staat de handen in mekaar te slaan om een positief resultaat te bereiken. Nou, waarom niet in Voeren ? Als ieder een beetje goede wil vertoont kunnen we er komen.

           

4

Mireille GRANDCHAMPS                                     
78, rue du Village  -  3790 Fouron-St-Martin
4e candidate au Conseil communal

J’ai 48 ans, je suis mariée,
et maman d’un garçon de 16 ans.

Je travaille en tant qu’auxiliaire d’éducation à l’école francophone des Fourons.

---------------

78, Dorpsstraat  -  3790 Sint-Martens-Voeren
4de  kandidaat voor de Gemeenteraad

Ik ben 48, ik ben getrouwd,
en moeder van een zoon van 16.

Ik werk als hulpleerkracht op de Franstalige school van Voeren.

Mireille Grandchamps

Liégeoise d’origine et Fouronnaise d’adoption depuis 15 ans, j’apprécie énormément de travailler et de vivre ici. C’est donc avec enthousiasme que j’ai rejoint les membres du groupe Retour aux Libertés car il me tient à cœur de travailler pour défendre le respect des droits et la sécurité de chacun. Je m’attache en particulier à construire et à protéger l’avenir des enfants, et ce sans aucune discrimination, afin qu’ils puissent grandir et vivre ensemble dans nos villages, en toute sérénité.

 

Als Luikse van geboorte en sinds 15 jaar als Voerense van keus ben ik zeer tevreden hier te werken en te wonen. Ik heb me dan ook met veel enthousiasme aangesloten bij de leden van de groep Retour aux Libertés, want ik vind het zeer belangrijk zich in te zetten voor de verdediging van de rechten en de veiligheid van allen. Ik sta er vooral op, de toekomst van onze kinderen op te bouwen en te beschermen, uiteraard zonder enige discriminatie, zodat ze in onze dorpen in volle sereniteit samen kunnen opgroeien en wonen.

       

5

Gregory HAPPART
78, rue du Village  -  3791 Rémersdael

5e candidat au conseil communal

Papa de Youri.

Entrepreneur.

Grégory Happart

Je m’investis dans plusieurs associations fouronnaises, je suis notamment :
Président du comité de parents de l’Ecole francophone de Fourons.
Président de l’Ecurie fouronnaise.
Administrateur de l’Action fouronnaise.
Administrateur du Centre sportif et culturel des Fourons.
Administrateur de l’Union Rémersdaeloise.

Conseiller Retour à Liège depuis 2000, je défends de toutes mes forces les droits des habitants francophones de Fourons. Mon idéal politique fouronnais consiste en une correction de l’erreur historique qu’a été l’annexion des Fourons par la Flandre, contre l’avis de sa population, il y a plus de quarante ans. Plus concrètement, je me bats et continuerai à me battre afin que chaque Fouronnais puisse vivre SA culture à Fourons et qu’aujourd’hui comme demain on puisse se sentir wallon à Fourons.

Me soutenir aux prochaines élections, c’est montrer que nous sommes toujours déterminés à nous battre et que nous ne nous résignerons jamais à la flamandisation forcée que Voerbelangen et la Flandre veulent nous imposer.

Je suis fier d’être Fouronnais ! Je suis fier d’être Wallon.

Le retour aux libertés, c’est aussi la poursuite du combat mené depuis plus de quarante ans, le combat pour un retour à la Wallonie, pour un Retour à Liège.

           

6

Viviane TOSSINGS
132, rue Maison-Blanche  -  3790 Mouland
6e candidate au Conseil communal

J’ai 24 ans, j’habite Mouland.

Je travaille depuis plus de 5 ans comme ouvrière en Hollande.

Je suis membre de la Jeunesse de Mouland et vice-présidente de l’asbl salle « Les Amis Réunis ».

Ik werk sinds ruim 5 jaar als arbeidster in Nederland.

Ik ben lid van de Jeunesse van Moelingen en ondervoorzitster van de vzw Salle Les Amis Réunis.

Viviane Tossings

Je rejoins le groupe RAL pour la première fois afin de me battre pour :

 1. que les jeunes aient une place dans notre commune,
 2. que la langue, les droits et les intérêts de chacun soient respectés.

Je suis fière de pouvoir mettre ma jeunesse et mon énergie au service du groupe RAL.
Si vous m’accordez votre voix, nous pourrons préparer ensemble un avenir pour que les Fourons soient une commune où il fait bon vivre et où l’on se sent bien.

 

Ik sluit voor de eerste keer aan bij de groep RAL om ervoor te kampen :

 1. dat de jongeren in onze gemeente hun verdiende plaats krijgen,
 2. dat ieders taal, rechten en belangen gerespecteerd worden.

Ik ben er trots op dat ik mijn jeugd en mijn energie ter beschikking van de groep RAL kan stellen.

Schenkt u mij uw stem, dan kunnen we samen een toekomst voor Voeren voorbereiden, als een gemeente waar het goed toeven is en waar iedereen zich lekker voelt.

           

7

Jean LEVAUX
4, Veurs  -  3790 Fouron-St-Martin
7e candidat au Conseil communal

Marié à Joëlle Demeyere,
père de deux enfants : Christophe et Sébastien.

Trilingue : français – néerlandais – allemand.
Comptable de formation.
Employé dispatcher transports internationaux.

Conseiller communal sortant.
Administrateur ALE Fourons
Membre de l’Action fouronnaise.
Membre sympathisant des FNC de Fouron-St-Martin et Fouron-le-Comte.

------------

Drietalig : Frans - Nederlands - Duits.
Opleiding als boekhouder.
Bediende als dispatcher internationale transport.

Uittredend gemeenteraadslid.
Administrateur PWA Voeren
Lid van Action fouronnaise.
Sympathiserend lid van de B.O.S. van Sint-Martens-Voeren en ’s-Gravenvoeren.

Jean Levaux

J’ai vécu ma jeunesse à Mouland, ensuite courtisé à Fouron-le-Comte. Nous sommes installés à Fouron-St-Martin et nous participons souvent à différentes manifestations.
Nous avons toujours été influencés par la problématique fouronnaise. C’est la raison pour laquelle je me présente pour la seconde fois aux élections communales.
Pour tous les Fouronnais nous devons garantir une gestion sérieuse, efficace et surtout humaine basée sur les principes du respect et de la solidarité.
Vous connaissez mes convictions et je voudrais encore m’investir pour que nous obtenions un statut birégional afin que nos enfants puissent vivre demain en harmonie.
C’est la raison de mon engagement et je fais appel à vous le 8 octobre pour me donner les moyens d’y parvenir. Merci de votre confiance.
Pour une commune plus proche de tous ses citoyens votez RAL car c’est la liste qui LE VAUT bien.

 

Mijn jeugd heb ik in Moelingen doorgebracht, daarna heb ik geregeld bij mijn verloofde in ’s-Gravenvoeren vertoefd. We hebben ons in Sint-Martens-Voeren gevestigd en we nemen vaak deel aan allerlei manifestaties.
We zijn altijd gevoelig geweest voor de Voerense problematiek en daarom kom ik nu voor de tweede keer op voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Voor alle Voerenaars moeten we een serieus, doeltreffend en vooral menselijk beheer garanderen, gebaseerd op de principes van respect en solidariteit.
U kent mijn overtuigingen en ik zou me nog eens willen inzetten voor een biregionaal statuut, de enige oplossing om onze kinderen morgen in harmonie te laten leven.
Dat zijn dus de redenen van mijn inzet en ik doe een beroep op u om mij op 8 oktober de middelen te verschaffen om dat doel te bereiken. Ik dank u voor uw vertrouwen.
Voor een gemeente die dichter bij haar burgers staat, stemt u RAL, de lijst die uw vertrouwen echt verdient.

           

8

Marie-Noëlle KURVERS
56, rue du Village  -  3790 Mouland
8e candidate au Conseil communal

35 ans,épouse de John Denoz,
maman d’Emilie, 10 ans.

Institutrice maternelle à l’école francophone des Fourons.

----------------

8ste kandidaat voor de Gemeenteraad

35 jaar, getrouwd met John Denoz,
mamma van Emilie, 10 jaar.

Kleuterleidster in de Franstalige school van Voeren.

Marie-Noëlle Kurvers

Membre et musicienne de l’Harmonie Royale de Fouron-St-Martin.

Membre du comité de la salle « Les Amis Réunis » à Mouland.

Active dans l’organisation d’activités de vacances pour les enfants âgés de 4 à 12 ans.

Conseillère communale sortante, je me réengage pour la seconde fois, à me battre afin que chaque enfant, quelle que soit sa langue, ait droit à un enseignement rigoureux dans un établissement qui vit et où l’on se sent bien !

En m’accordant votre voix, vous me permettrez de continuer à élaborer un avenir positif, sans laxisme afin que tous les enfants puissent vivre dans une société où la tolérance doit être une des priorités.

 

  Kleuterleidster in de Franstalige school van Voeren.

  Lid en muzikante van de Harmonie Royale de Fouron-St-Martin.

  Lid van het comité van de zaal Les Amis Réunis in Moelingen.

  Ik sta in voor het organiseren van vakantieactiviteiten voor de kinderen tussen 4 en 12.

   

  Ik ben uittredend gemeenteraadslid en ik zet me voor de tweede keer in om ervoor te vechten dat elk kind, wat ook zijn taal is, recht heeft op een degelijk onderwijs in een levendige school, waar men zich lekker voelt !

           

9

Michaël HENEN

78, rue du Village  -  3791 Rémersdael
9e candidat au Conseil communal

28 ans, compagnon de Sylvie Corman.
Plurilingue.
Lauréat du Conservatoire Royal de Musique de Liège.
Professeur de formation musicale et instrumentale.
Directeur artistique des l’Harmonie de Rémersdael-Teuven, Henri-Chapelle et Hombourg.
Administrateur de l’Action fouronnaise.
Membre du Conseil d’Administration de l’Union Rémersdaeloise.
Membre de la Société de Tir Saint-Héribert de Rémersdael.

-----------

28 jaar, partner van Sylvie Corman.  Meertalig.
Laureaat van het Koninklijk Muziekconservatorium van Luik.
Docent muzikale en instrumentele opleiding / freelance muzikant.
Artistiek directeur van de Harmonies van Remersdaal-Teuven, Henri-Chapelle en Homburg.

mh

De par mon éducation au sein d’une famille de cinq enfants dont je suis l’aîné ainsi que par ma formation d’enseignant, se mettre au service d’autrui est un principe qui a toujours rythmé les secondes de mon existence.
Mon engagement au sein du Groupe Retour aux Libertés ne fait que concrétiser cette envie de mettre mes compétences et mon dynamisme au service de la commune, mais surtout des Fouronnaises et des Fouronnais, auxquels j’ai toujours prêté une oreille attentive, non seulement à leurs soucis, mais aussi à leurs souhaits et ce, sans discrimination de langue, de culture ou de classe sociale.
Pour que Fourons devienne réellement un endroit où il fait bon vivre : un espace de convivialité, de tolérance et de respect mutuel, doté d’un visage démocratique et résolument tourné vers l’avenir, j’espère sincèrement pouvoir compter sur votre soutien massif lors des élections du 8 octobre prochain.
Merci d’avance.

 

Door mijn opvoeding als oudste van een gezin van vijf kinderen en door mijn opleiding als leraar vind ik het normaal om voortdurend ten dienste van de anderen te staan.
Dat ik opkom binnen de groep Retour aux Libertés is doodgewoon de concretisering van die wil om mijn bekwaamheden en mijn dynamisme in te zetten voor de gemeente, maar vooral voor de Voerenaars. Ik heb altijd belangstelling gehad voor hun zorgen en hun wensen, zonder discriminatie op het vlak van taal, cultuur of klasse.
Om van Voeren opnieuw een plaats te maken waar het echt lekker leven is, een plaats van gezellig samen zijn, van tolerantie en wederzijds respect, die resoluut naar de toekomst gekeerd is, hoop ik bij de verkiezingen van 8 oktober aanstaande op uw massale steun te mogen rekenen.
Ik dank u bij voorbaat.

           

10

Carine ORY
40a, Kwinten  -  3790 Fouron-St-Martin
10e candidate au Conseil communal

Pure souche Fouronnaise de père et mère Fouronnais,âgée de 38 ans, j’ai épousé Marc HANSSEN avec qui j’ai eu deux superbes enfants âgés de 5 et 7 ans.

Employée à la Région wallonne.

Secrétaire adjointe de l’asbl « Cavalerie la Commanderie ».

------------

Ik een geboren en getogen Voerense, met Voerense vader en Voerense moeder,
38 jaar, ik ben getrouwd met Marc HANSSEN, met wie ik twee prachtige kinderen heb, van 5 en 7 jaar.

Ik werk bij het Waals Gewest.

Carine Ory

La démocratie à Fourons est un grand problème. C’est pourquoi, je souhaite que les habitants de Fourons aient un cadre de vie dans une société libre et indulgente.
Mon combat est d’avoir une commune avec un statut birégional où il fait bon résider dans le respect de chacun et, tout particulièrement, pour notre jeunesse.
Etant mère de deux enfants, j’ai l’intention de leur inculquer un véritable esprit de tolérance. Les enfants francophones doivent pouvoir également jouer, s’adonner à la pratique d’un sport, d’un hobby en toute sécurité.
Notre commune doit être humaine et basée sur un vrai dialogue.
A vous de choisir maintenant.

 

De democratie zit in Voeren met een torenhoog probleem. Mijn wens is dan ook dat de inwoners van Voeren kunnen leven in een vrije en verdraagzame maatschappij.
Ik ijver voor het opbouwen van een gemeente met een biregionaal statuut, waar het goed leven is, met respect voor iedereen, in het bijzonder voor onze jeugd.
Als moeder van twee kinderen ben ik van plan hun de echte zin voor tolerantie bij te brengen. De Franstalige kinderen moeten eveneens in alle veiligheid kunnen spelen, aan sport doen, een hobby beoefenen.
Onze gemeente moet menselijk zijn en op een echte dialoog gefundeerd zijn.
Het is nu aan u om te kiezen.

           

11

Renaud WYNANTS
108, rue de la Gare  -  3790 Fouron-St-Martin
11e candidat au Conseil communal

24 ans.

Planificateur de production chez Techspace Aero, Herstal.
Licencié en sciences commerciales et consulaires de l’université de Liège (HEC ULg).

Membre de la jeunesse de Fouron-Saint-Martin.
Administrateur de l’asbl Action fouronnaise.

Renaud Wynants

Comme quelques autres, je fais partie de ces « petits nouveaux » dont la présence sur la liste RAL témoigne d’une volonté de rajeunir les cadres.
Dans la continuité, le prolongement de mon implication dans l’Action fouronnaise, mon intention est de participer à la défense des droits de tous les Fouronnais et de combattre toutes les injustices.
En me disant partisan du birégionalisme, j’exprime clairement qu’il n’est nullement question d’enlever aux Néerlandophones de Fourons aucun des droits dont ils jouissent actuellement, en tentant de les soumettre unilatéralement à une administration wallonne, par exemple. Comme RAL n’a cessé de le proclamer, nous visons un nivellement par le haut : les Francophones doivent tout simplement bénéficier des mêmes droits que les Néerlandophones. Punt aan de lijn, comme on dit en Flandre.

 

Zoals enkele anderen, behoor ik tot de « groentjes » die op de RAL-lijst staan in het raam van een ingrijpende verjongingskuur.
In het verlengde van mijn inzet binnen Action fouronnaise wil ik deelnemen aan de verdediging van de rechten van alle Voerenaars en elk onrecht bestrijden. Ik ben voorstander van een biregionaal statuut voor Voeren. Dat betekent duidelijk dat er geenszins sprake van kan zijn de Nederlandstaligen in Voeren één enkel van hun geldende rechten te ontnemen, door ze bijvoorbeeld enzijdig te onderwerpen aan een Waals bestuur. Zoals RAL het sinds jaren verkondigt ijveren wij voor een gelijkschakeling met het beste statuut : de Franstalingen moeten eenvoudigweg dezelfe rechten genieten als de Nederlandstaligen. Punt aan de lijn, zou een rechtgeaarde Vlaming zeggen.

           

12

Marie-Lou KERFF
75, rue Jolette  -  3798 Fouron-le-Comte
12e candidate au Conseil communal

Née à Eijsden (Pays-Bas) il y a un peu moins de 56 ans.

Secrétaire commerciale import-export.

--------------

Geboren in Eijsden (Nederland) een kleine 56 jaar geleden.

Commercieel secretaresse import-export.

Il est important pour moi de voir vivre une commune.  Pour cela je m'implique dans plusieurs comités.  Il faut donner aux jeunes et moins jeunes des possibilités de rencontres, de se sentir bien chez soi.
Je ferai donc tout ce qui est possible pour qu'il fasse bon vivre à Fourons.

 

Voor mij is het belangrijk een gemeente te zien leven. Daarom ben ik actief in verschillende comités. De jongeren en de minder jongeren moet de gelegenheid gegeven worden elkaar te ontmoeten en zich lekker thuis te voelen.
Ik zal dus al het mogelijke doen om van Voeren een plaats te maken waar het lekker leven is.

           

13

Pierre BECKERS
54/1, Ferme Brabant  -  3792 Fouron-St-Pierre
13e candidat au Conseil communal

Agriculteur – Horticulteur.

--------------------

54/1, Hoeve Brabant  -  3792 Sint-Pieters-Voeren
13de kandidaat voor de Gemeenteraad

Land- en tuinbouwer.

Pierre Beckers

Je me présente à vous en tant que candidat à la gestion communale, sans doute le niveau de pouvoir le plus important et le plus proche du citoyen.
Si j’ai accepté de faire partie du groupe Retour aux Libertés, c’est par conviction, bien sûr, mais aussi et surtout pour la défense et le respect de nos droits fondamentaux.  Il s’agit là, sans aucun doute, de la première de nos revendications.
Je ne puis, par ailleurs, accepter qu’en moins de six ans, des élus sans aucune expérience et surtout sans scrupules, aient dilapidé notre patrimoine, fierté de nos aïeux.
Pour être démocrate, il faut de l’ouverture d’esprit et le respect d’autrui.  Ce sont des qualités que j’ai trouvées dans notre groupe.
Voter Retour aux Libertés est plus qu’une alternative, c’est une obligation pour des Fourons plus ouverts et plus humains.
Pour mener à bien ces objectifs, j’ai besoin de votre soutien ce 8 octobre.
Merci.

 

Ik stel me aan u voor als kandidaat voor het beheer van de gemeente ; deze is voor de burger zeker het belangrijkste machtsniveau, waarmee hij zich het meest verbonden voelt.
Ik heb aanvaard deel uit te maken van de groep Retour aux Libertés, uit overtuiging uiteraard, maar ook en vooral voor de verdediging en het respect van onze fundamentele rechten.  Dat is ongetwijfeld onze voornaamste eis.
Ik kan overigens niet aanvaarden dat enkele verkozenen zonder ervaring en zonder scrupules in zes jaar tijd ons erfgoed, de trots van onze voorvaderen, verkwanseld hebben.
Om een democraat te zijn heb je openheid van geest en respect voor anderen nodig.  Die kwaliteiten heb ik in onze groep gevonden.
Voor Retour aux Libertés stemmen is niet alleen een alternatief, het is een verplichting voor wie een opener en menselijker Voeren wil. 
Om die doelstellingen te verwezenlijken heb ik op 8 oktober uw steun nodig.
Ik dank u.

           

14

Audrey MAWET
7a, route de Mouland  -  3798 Fouron-le-Comte
14e candidate au Conseil communal

21 ans,étudiante en gestion immobilière aux Rivageois à Liège.

Présidente de la jeunesse de Fouron-le-Comte (JEFC).

----------------

21 jaar, studente in het immobiliënbeheer in Les Rivageois in Luik.

Voorzitster van de Jeunesse van ’s-Gravenvoeren (JEFC).

Audrey Mawet

Me voici pour la 1ère fois candidate aux élections communales, mon but pour celles-ci est d’apporter un brin de jeunesse mais également de pouvoir défendre ce que nous, les jeunes, recherchons à Fourons.
Je suis pour une gestion moderne et dynamique de la commune afin de rendre service à TOUS les Fouronnais et ainsi faire valoir les mêmes droits pour tout le monde.
C’est vous qui allez décider de l’avenir de notre commune !

 

Ik ben dus voor de eerste keer kandidaat voor de gemeenteverkiezingen. Mijn bedoeling is wat jeugdigheid in de brouwerij te brengen, en ook de dingen te verdedigen die wij, de jongeren, in Voeren gerealiseerd willen zien.
Ik ben voor een modern en dynamisch beheer van de gemeente, om gedienstig te zijn voor ALLE Voerenaars en aldus iedereen van dezelfde rechten te laten genieten.
U gaat beslissen over de toekomst van onze gemeente !

           

15

Nico DROEVEN.
85, Village - 3790 Fouron-St-Martin
15e candidat au Conseil communal

54 ans, marié et père de 2 enfants.

Licencié en sciences commerciales, consulaires et financières (H.E.C. Lg).
Maître-assistant dans l'enseignement supérieur de la province de Liège.
Administrateur de l'Action fouronnaise.
Administrateur du Centre sportif et culturel des Fourons.
Président de l'Association wallonne pour la promotion du logement, de l'action sociale et du tourisme.
Co-fondateur de la biennale de l'événement.
Elu au conseil communal depuis 1983.
Ancien chef du groupe.
Ancien bourgmestre.
Ancien échevin et 1er échevin.
Président du C.P.A.S.

MON ENGAGEMENT : grâce à votre confiance, sans cesse renouvelée depuis 24 ans, j’ai pu être au service de tous. Je vous demande, une cinquième fois, de me donner votre voix afin d’encore pouvoir vous aider.

 

Licentiaat in de handels-, consulaire en financiële wetenschappen (H.E.C. Luik).
Hoofdassistent in het hoger onderwijs van de provincie Luik.
Bestuurder van Action fouronnaise.
Bestuurder van het Centre sportif et culturel des Fourons.
Voorzitter van de Association wallonne pour la promotion du logement, de l'action sociale et du tourisme.
Stichtend lid van de biennale de l'événement.
In de gemeenteraad verkozen sinds 1983.
Gewezen fractieleider.
Gewezen burgemeester.
Gewezen schepen en 1ste schepen.
O.C.M.W.-voorzitter.

MIJN VERBINTENIS : dankzij het vertrouwen dat u mij al sinds 24 jaar biedt kon ik ten dienste van allen staan. Ik vraag u voor de vijfde keer om uw vertrouwen, zodat ik u kan blijven helpen. 


AU C.P.A.S. - VOOR HET O.C.M.W.
    

1

Nico DROEVEN
85, Village - 3790 Fouron-St-Martin
1er candidat au C.P.A.S.

54 ans, marié et père de 2 enfants.

----------------

85, Dorp - 3790 Sint-Martens-Voeren
1ste  kandidaat voor het O.C.M.W.

54 jaar, gehuwd en vader van twee kinderen.

ndr

POURSUIVRE MA MISSION : après 24 années passées au sein du Conseil communal, j’ai pu, grâce à vous, découvrir une nouvelle dimension humaine au sein du Conseil de l’Aide sociale. Avec votre appui, je suis prêt à continuer mon action pour améliorer quotidiennement la situation de tous.

 

 

MIJN OPDRACHT VOORTZETTEN : na 24 jaar in de Gemeenteraad heb ik, dankzij u, een nieuwe sociale dimensie kunnen ontdekken in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Met uw steun ben ik bereid mijn actie voort te zetten om elke dag de situatie van allen te verbeteren.

           

2

Marie-Louise (Tilou) GOFFIN
271, rue Docteur Jules Goffin  -  3798 Fouron-le-Comte
2e candidate au C.P.A.S.

Conseillère au C.P.A.S.
Membre du Comité de concertation.
Responsable de l’F.N.C. Fouron-le-Comte.
Visiteuse bénévole des malades.
Représentante pour le C.P.A.S. de la Plate-forme de soins Palliatifs de Verviers pour les Fourons

------------

Lid van de O.C.M.W.-raad.
Lid van het overlegcomité.
Verantwoordelijke van de BOS van ’s-Gravenvoeren.
Vrijwillige ziekenbezoekster.
Vertegenwoordiger van het O.C.M.W. bij het Plate-forme de soins Palliatifs de Verviers voor Voeren.

Marie-Louise Goffin

Etre à l’écoute de CHACUN et CHACUNE d’entre vous, pouvoir vous AIDER, SANS DISTINCTION de langue, de religion ou d’APPARTENANCE POLITIQUE.

Pour cela, j’ai BESOIN DE VOTRE VOIX.

D’avance je vous remercie.

 

Naar ELK van u, MAN of VROUW luisteren, u kunnen HELPEN, ZONDER ONDERSCHEID van taal, Gewest of POLITIEKE OVERTUIGING. 

Daartoe HEB IK UW STEM NODIG.

Ik dank u bij voorbaat.

           

3

Bernard Liégeois
16, Knap  -  3790 Fouron-St-Martin
3e candidat au C.P.A.S.

49 ans, 2 enfants.

Agrégé en sciences politiques et sociales pour l’enseignement secondaire supérieur, licencié en gestion des ressources humaines (UCL), mais aussi assistant social de l’enseignement provincial liégeois.

Directeur du Centre sportif et culturel des Fourons.

--------------------

49 jaar, 2 kinderen.

Geagregeerde in de politieke en sociale wetenschappen voor het hoger middelbaar onderwijs, licentiaat in Human Resources management (UCL), en tevens maatschappelijk werker van het onderwijs van de provincie Luik.

Directeur van het Centre sportif et culturel des Fourons.

Il y a 20 ans, vous m’avez accueilli chaleureusement parmi vous. Je vous en suis très reconnaissant.
Depuis lors, je me suis investi, dans la mesure de mes possibilités, dans de nombreuses associations fouronnaises à vocation culturelle, sportive, éducative, sociale, touristique et politique.
Par vos votes, lors du scrutin précédent, vous m’avez permis de faire partie du conseil et du bureau du Centre Public d’Action Sociale et de me familiariser au travail de cette institution.
Je serais très heureux si vous me renouveliez, une fois encore, votre confiance, afin de mener à bien, avec l’équipe que vous aurez constituée, les différentes missions afférentes au C.P.A.S. de Fourons, et cela avec la ferme volonté d’être sur le terrain et proche des gens.

 

 

20 jaar geleden vond ik in uw gemeente een warm onthaal. Daarvoor blijf ik u heel dankbaar.
Sindsdien heb ik me, in de mate van het mogelijke, ingezet voor allerlei Voerense verenigingen, op het vlak van cultuur, sport, onderwijs, sociale diensten, toerisme en politiek.
Dankzij uw stemmen bij de vorige verkiezingen kon ik deel uitmaken van de Raad en het bureau voor Maatschappelijk Welzijn en kon ik me in deze instelling inwerken.
Ik zou heel gelukkig zijn als u me nog eens uw vertrouwen zou willen schenken, zodat ik samen met het team dat u aanwijst de verschillende opdrachten van het O.C.M.W. van Voeren kan realiseren, met de vaste wil om steeds op het terrein en dicht bij de mensen te staan.

           

4

Mia HARDY
3a, rue Varn  -  3793 Teuven
4e candidate au C.P.A.S

64 ans, mère de 5 enfants Gaby, Didier (+), Benoît (+), Vinciane et Bernadette,
mamy de Nathaly, Gautier et Victoria.

Je travaille au service accueil au Castel Notre-Dame à Rémersdael.

Membre de la chorale Saint Jean de Fourons.
Membre de la FNC Teuven et Visé.

Mia Hardy

Je souhaite comme par le passé rencontrer avec sympathie les habitants des Fourons, être à leur écoute et trouver, avec les responsables, des solutions à leurs problèmes.
Je sollicite votre soutien le 8 octobre.
D’avance Mia vous dit merci.

 

 

Ik wens zoals vroeger met sympathie de inwoners van Voeren te bejegenen, attent te zijn voor hun problemen en samen met de verantwoordelijken oplossingen te vinden.
Ik vraag om uw steun op 8 oktober.
Mia dankt u bij voorbaat.

           

5

Christian HERENS
161d, route de Berneau  -  3798 Fouron-le-Comte
5e candidat au C.P.A.S.

46 ans,époux de Liliane Schoonbroodt,
papa d’Elodie (16 ans) et Sophie (13 ans).

Licencié en Sciences biologiques.
Docteur en Sciences biomédicales expérimentales.
Maître de recherche au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Liège.

Conseiller C.P.A.S. sortant.
Secrétaire du comité « Groupe d’Animations de Fouron-le-Comte » (GAF).

Christian Herens

Durant ces 6 années, la majorité RAL du CPAS a travaillé dans un esprit de proximité et d’ouverture, collaborant tantôt avec des associations francophones, tantôt avec des associations flamandes dans l’intérêt de tous nos concitoyens. Continuer à être à l’écoute de chaque Fouronnaise et Fouronnais quelles que soient ses appartenances culturelle, politique ou philosophique est mon objectif. Pour le réaliser, je compte sur votre soutien et votre confiance le 8 octobre prochain.

 

 

Tijdens de jongste 6 jaar heeft de RAL-meerderheid van het O.C.M.W. in een geest van betrokkenheid en openheid gewerkt, waarbij nu eens samengewerkt werd met Franstalige, dan weer met Vlaamse verenigingen, in het belang van al onze inwoners. Mijn doelstelling is : met dezelfde betrokkenheid naar elke Voerenaar blijven luisteren, wat ook zijn/haar culturele, politieke of filosofische kenmerken zijn. Om dat te realiseren reken ik op uw steun en vertrouwen op 8 oktober aanstaande.

           

6

Martine LONEUX
5a, rue Obsinnich  -  3791 Rémersdael
6e candidate au C.P.A.S.

43 ans, compagne d’Eric Teheux,
mère de 6 enfants : Cédric, Ludovic, Mégane, Cendy, Damonn et Janelle.

Je travaille depuis 17 ans comme technicienne de surface.

Vice–présidente de l’Ecurie fouronnaise.
Vice-secrétaire E.B.A.C.O.
Membre du Comité de parents de l’école francophone de Fourons.
Déléguée des diablotins de Fourons du Royal Avenir Fouron FC.
Membre de l’association « Cavalerie la Commanderie ».

Martine Loneux

Ma franchise et ma volonté sont mes principaux atouts, car j’aime aller au bout de ce que j’entreprends. Très active au niveau fouronnais, mes idées sont claires au sujet de la mission que vous pourriez me confier.
Mon but principal pour les élections est de me donner au maximum, d’être à l’écoute des gens et de répondre à leurs problèmes.

 

Ik neem geen blad voor de mond en ik weet wat ik wil, dat zijn mijn voornaamste troeven. Ik sta erop, in alles wat ik onderneem tot op het bot te gaan. Ik ben heel actief op Voerens niveau en ik heb dan ook zeer precieze ideeën in verband met de opdracht die u mij zou kunnen toevertrouwen.
Mijn hoofddoel is me volledig in te zetten, naar de mensen te luisteren om hun problemen te helpen oplossen.

           

7

Jean-Pierre Schillings
193b, Kinkenberg  -  3798 Fouron-le-Comte.
7e candidat au C.P.A.S.

Marié, père de Magali.

Employé par "Techspace-Aéro Groupe Safran" à Milmort.

Président du Denier Scolaire de Fouron-le-Comte.
Consultant Euphony.

Je sollicite votre soutien le 8 octobre prochain afin d'obtenir un 3e mandat.
Je serai toujours digne de la confiance que vous voudrez bien me témoigner pour être discrètement au service de toutes les personnes qui en auraient besoin.

 

Ik ben zo vrij u uw steun te vragen om een 3de mandaat te halen.
Ik zal altijd mijn best doen om het vertrouwen te verdienen dat u mij eventueel schenkt om op een discrete manier alle personen te helpen die hulpbehoeftig kunnen zijn.

           

8

Sarah WYNANTS
103c, rue de la Gare  -  3790 Fouron-St-Martin
8e candidate au C.P.A.S.

33 ans, en ménage,
enseignante à l’I.P.E.S. de Herstal

----------------------

33 jaar,
samenwonend,
lerares aan het I.P.E.S. in Herstal

Sarah Wynants

Je suis profondément convaincue qu’il est nécessaire que les femmes et les jeunes s’impliquent dans la vie politique.  Voilà pourquoi j’ai accepté de figurer sur la liste des candidats pour les élections du 8 octobre prochain.

C’est avec un plaisir énorme que j’exerce mon métier d’enseignante depuis bientôt dix ans. Dès le début de ma carrière, j’ai été confrontée, au sein de mes classes, à des jeunes en décrochage scolaire parce qu’en décrochage « social ». J’ai donc rapidement compris que ma profession n’allait pas se résumer à enseigner. J’ai pris conscience que j’étais un des acteurs des multiples structures qui existent pour aider les adolescents non pas uniquement à obtenir un diplôme mais à devenir des adultes responsables. Ce rôle n’est pas de tout repos mais il me plaît. Dans le même ordre d’idées, je suis sensible au travail à faire au sein d’un C.P.A.S. et je suis disposée à m’y impliquer également.

 

 

Het is mijn diepe overtuiging dat de vrouwen en de jongeren actief moeten zijn in de politiek. Daarom sta ik op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 8 oktober a.s.

Voor de klas staan is een beroep dat ik sinds tien jaar met enorm veel plezier uitoefen. Van meet af aan had ik te maken met jongeren die er op school de brui aan gaven, omdat ze ook in de maatschappij « afgehaakt » hadden. Ik had dan ook meteen door dat mijn beroep zich niet zou beperken tot lesgeven. Ik zag in dat ik een van de actoren ben binnen de vele structuren die bedoeld zijn om de jongeren niet alleen maar aan een diploma te helpen, maar ook om hen echte verantwoordelijke volwassenen te helpen worden. Die rol vormt geen makkelijke klus, maar hij bevalt me geweldig. In het verlengde daarvan ben ik ook gevoelig voor de rol die weggelegd is voor een O.C.M.W. en ik ben bereid me ook op dat vlak in te zetten.

           

9

François HEUTS
40a, Bois Rouge  -  3791 Rémersdael
9e candidat au C.P.A.S.

Marié à Amy Michiels,
3 enfants, 1 petit-fils (Gaël).

Entreprise de transports.

Membre du Groupe RAL depuis 1963.
Ancien conseiller communal de Rémersdael avant la fusion des communes.
Ancien conseiller communal de Fourons.
Président de la Fabrique d’Eglise de Rémersdael.
Trésorier de la Société Royale de Tir Saint-Héribert de Rémersdael.
Membre de Comité de l’Harmonie Sainte-Geneviève de Rémersdael.
Président de Comité des Fêtes du Bois-Rouge.

Je compte sur votre soutien massif lors des prochaines élections afin que le Conseil de l’Aide Sociale garde une majorité forte et durable, et ce, pour que les Fouronnaises et les Fouronnais puissent compter sur une aide conséquente.
Merci d’avance.

 

Ik reken op uw massale steun bij de nakende verkiezingen opdat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een sterke en duurzame meerderheid bewaart, zodat alle Voerense vrouwen en mannen een degelijke hulp kunnen genieten.

 

Retour au site "Retour aux Libertés"


 
© 2006 - Dernière mise à jour: 10/08/12 - info@retour-aux-libertes.be